ifa-group-hero.jpg

STRATEGII PODATKOWEJ 

INFORMACJA O ZREALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ R. IFA POWERTRAIN POLSKA SP. Z O.O.

 • IFA Powertrain Polska sp. z o.o. (dalej„Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakładzie położonym w Zimnej Wódce (gmina Ujazd) – na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w zakresie produkcji segmentów układu przeniesienia napędu z produktami półosi do samochodów osobowych i podzespołów.
 • Spółka należy do Grupy IFA, czołowego światowego producenta i dostawcy wałów napędowych i przegubów, które mają zastosowanie głównie w branży motoryzacyjnej. Grupa IFA należy do 50 największych niemieckich dostawców części samochodowych, z 60 letnią tradycją w branży motoryzacyjnej.
 • Oprócz siedziby w Haldensleben, Grupa IFA posiada nieruchomości w: Stuttgarcie, Hanau, Irxleben (Niemcy), Novi (USA), Charleston (USA), Szanghaju (Chiny) i Ujeździe (Polska), gdzie znajdują się głównie biura handlowe, inżynieryjne lub produkcyjne.
 • Grupa IFA generuje 630 milionów Euro obrotu (2022) roczniei zatrudnia 2.257 pracowników. Grupa IFA jestliderem na rynku wałów napędowych w Europie i w USA.Grupa IFA dąży do rozwoju w sposób, który pozwoli jej na znalezienie się w gronie 100 największych dostawców części samochodowych na całym świecie.

ZARZĄDZANIE KWESTIAMI PODATKOWYMI

PROCEDURY PODATKOWE

Spółka dąży do zapewnienia bieżącej, terminowej i rzetelnej realizacji swoich obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Spółka wdrożyła m.in. poniższe procedury podatkowe:

 • Procedura należytej staranności na potrzeby podatku u źródła,
 • Procedura należytej staranności na potrzeby VAT,
 • Procedury na podstawie przepisów szczególnych (AML, RODO),
 • Polityka cen transferowych Grupy IFA,
 • Procedura akceptacji / podpisywania dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe.

DZIAŁ FINANSOWY SPÓŁKI

W celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Spółka zatrudnia specjalistów w Dziale Finansowym (wraz z Dyrektorem działu) posiadających odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, odpowiedzialnych za wypełnienie obowiązków podatkowych, niezbędny nadzór nad procesami podatkowymi oraz współpracę z organami podatkowymi i doradcami podatkowymi.

Dodatkowo, w celu zapewnienia, że wiedza pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe jest kompletna i aktualna, Spółka zapewnia pracownikom dostęp do wiedzy podatkowej, w tym poprzez umożliwienie im wzięcia udziału w okresowych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu prawa podatkowego.

ZEWNĘTRZNI DORADCY PODATKOWI

W zakresie bieżących zmian w prawie podatkowym oraz skomplikowanych kwestii podatkowych, Spółka oprócz wewnętrznych specjalistów z zakresu prawa podatkowego, korzysta również z zewnętrznych doradców.

SYSTEMY IT

Spółka korzysta z systemów IT, które wspierają prawidłową realizację obowiązków podatkowych, w tym kalkulację właściwej wysokości zobowiązań podatkowych. Systemy IT są na bieżąco aktualizowane i serwisowane w celu zachowania bezpieczeństwa, poprawności i ciągłości danych wykorzystywanych na potrzeby podatkowe.

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH

Podatki bezpośrednie
Podatek dochodowy od osób prawnych Podatnik
Podatek dochodowy od osób fizycznych Płatnik
ZUS Tax remitter / Płatnik / Podatnik
Podatki pośrednie
VAT Podatnik
Podatki lokalne
Podatek od nieruchomości Podatnik
Podatek rolny Podatnik
 • Spółka na bieżąco monitoruje wszystkie obowiązki podatkowe (w zakresie podatków bezpośrednich, pośrednich i lokalnych), jak i monitoruje wszystkie zmiany w prawie podatkowym, które mogą mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki.
 • Spółka zapewnia poprawną i terminową realizację obowiązków podatkowych wykorzystując wewnętrznych specjalistów podatkowych, bądź w razie takiej potrzeby zewnętrznych ekspertów.
 • W 2022 r. Spółka nie zidentyfikowała transakcji bądź czynności posiadającej cechy schematu podatkowego, podlegających raportowaniu w Polsce.
 • Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
 • Ze względu na profil biznesowy Spółki, globalna pandemia COVID-19 nie miała znaczącego wpływu ani na wyniki finansowe Spółki ani na jej przyszłe plany biznesowe.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI I TRANSAKCJE RESTRUKTURYZACYJNE

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2022 r., których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki, są przedstawione w tabeli poniżej (szczegóły dotyczące poszczególnych transakcji są objęte tajemnicą handlową).

Kontrahent Odbiorca Rodzaj transakcji
IFA Holding GmbH Spółka Finansowa
IFA Holding GmbH, IFA GmbH & Co. KG Spółka Finansowa

TRANSAKCJE RESTRUKTURYZACYJNE

W 2022 r. Spółka nie przeprowadziła żadnych transakcji restrukturyzacyjnych, które miałyby wpływ na obowiązki podatkowe Spółki czy też innych podmiotów powiązanych. Spółka również nie planuje przeprowadzenia żadnych czynności restrukturyzacyjnych w przyszłości.

DOBROWOLNA WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PODATKOWYMI

 • W zakresie w jakim jest to możliwe, Spółka dąży do zapewnienia transparentnej i konstruktywnej relacji z polskimi organami podatkowymi.
 • Fakt, że Spółka uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na podstawie decyzji nr 479 z 31 maja 2016, jasno pokazuje modelową współpracę Spółki z polskimi organami podatkowymi.
 • W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podatkowego, Spółka dobrowolnie współpracuje z organami podatkowymi w przypadku powstania wątpliwości co do odpowiedniej kwalifikacji podatkowej zdarzeń / transakcji, m.in. poprzez wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, ogólnej interpretacji podatkowej, uprzednich porozumień cenowych, wiążącej informacji stawkowej (WIS) czy też wiążącej informacji akcyzowej (WIA).
 • Niemniej jednak, w poprzednich latach, Spółka występowała do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Spółka stosuje się do uprzednio pozyskanych interpretacji w bieżącej działalności gospodarczej.

IFA bonus program